Weetjes over de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Indien iemand problematische schulden heeft moet men dit eerst via het minnelijk traject proberen op te lossen.
Hiervoor kan men zich bijv. wenden tot de betreffende afdeling van de gemeente waar men woonachtig is.

Er zal dan aan alle schuldeisers een voorstel tot betaling van een bepaald percentage van de openstaande vordering, tegen finale kwijting, worden gedaan om te kijken of er tot een akkoord gekomen kan worden.
Alle schuldeisers dienen hier dan wel mee akkoord te gaan.

Indien de schulden niet in het minnelijk traject kunnen worden opgelost kan er een verzoek aan de rechtbank worden gedaan om toegelaten te worden tot het wettelijke schuldsaneringtraject. (WSNP).
Hiervoor dient een verzoekschrift en een verklaring conform artikel 285 Faillissementswet te worden ingediend.
De gemeente is verplicht mee te werken aan het opstellen van deze verklaring maar is niet verplicht te helpen bij het opstellen van het verzoekschrift.

Aan de hand van het ingediende verzoekschrift en de genoemde verklaring krijgt men een oproep van de rechtbank. Tijdens deze zitting wordt besloten of men tot de WSNP wordt toegelaten.

Wanneer wordt uw verzoek toegewezen?
Om toegelaten te worden tot de WSNP, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:
- u de schulden niet kan betalen;
- u, in de vijf jaar voorafgaand aan het ontstaan of onbetaald laten van de schulden, te goeder trouw bent
  geweest; en
- u de uit de WSNP voortvloeiende verplichtingen zal nakomen en u zich maximaal zal inspannen om de
  schuldeisers terug te betalen.

Wanneer wordt uw verzoek afgewezen?
 
- indien u al in de WSNP zit of de afgelopen 10 jaar in de WSNP gezeten hebt;
- het hiervoor genoemde minnelijk traject niet is uitgevoerd door een persoon of instelling als bedoeld
  in art. 48 Wet op het consumentenkrediet; en
- indien de schulden zijn ontstaan door o.a. fraude, misdrijf of onverantwoord gedrag.

Bewindvoerder.
Als u wordt toegelaten tot de WSNP zal de rechter een bewindvoerder aanwijzen.
Deze bewindvoerder controleert of u zich aan de verplichtingen houdt. De bewindvoerder houdt contact met de schuldeisers en zorgt voor het beheer van de gelden die overblijven na aftrek van het bedrag dat u maandelijks mag houden. Dit is het vrij te laten bedrag voor het betalen van de vaste lasten.

In principe duurt het WSNP traject drie jaar.
Gedurende deze periode moet u zich aan de nodige verplichtingen houden.
Er mogen bijvoorbeeld geen nieuwe schulden ontstaan. Als u zich hier niet aan houdt wordt de WSNP stopgezet en kunnen de schuldeisers de schuld meteen weer opeisen.
Ook kan het WSNP traject tussentijds worden stopgezet als u zich niet aan de voorwaarden houdt.

Schone lei
Als u zich, gedurende de looptijd van de WSNP, aan de regels heeft gehouden zal de rechter schone lei toewijzen.
Met het saldo van het bedrag dat in het bezit is van de bewindvoerder zullen de schuldeisers het toegewezen percentage van hun vordering krijgen en kunnen ze de rest van hun vordering niet meer opeisen. Mocht echter achteraf blijken dat u zich toch niet aan de verplichtingen heeft gehouden of bijvoorbeeld bepaalde inkomsten heeft verzwegen, kan de rechter de schone lei alsnog intrekken en dienen alle schulden volledig te worden voldaan.