Nieuwe regeling incassokosten m.i.v. 1 juli 2012  


Op 13 maart 2012 is het wetsvoorstel Normering buitengerechtelijke incassokosten door de Eerste Kamer aangenomen.
Met dit voorstel worden vooral consumenten beter beschermd tegen onredelijke incassokosten.
De wet wordt per 1 juli 2012 van kracht en is van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit een verbintenis tot betaling
van een geldsom waarbij de debiteur na 01-07-2012 in verzuim is geraakt.

In deze AMvB wordt de maximale vergoeding vastgesteld voor vorderingen ontstaan uit een overeenkomst.
De vergoeding voor incassokosten wordt berekend als percentage van het verschuldigde bedrag, waarbij het percentage
trapsgewijs lager wordt naarmate de vordering hoger wordt.


- Over de eerste € 2.500 van de vordering mag de vergoeding voor de incassokosten maximaal 15% van de hoofdsom bedragen.
  Het minimum bedrag bedraagt € 40,00.
- Over de volgende € 2.500 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 10%.
- Over de volgende € 5.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 5%.
- Over de volgende € 190.000 van de vordering bedraagt de vergoeding maximaal 1%.
- Over het restant 0,5% met een maximum van € 6775.

Door het in werking treden van deze nieuwe regeling komt er een einde aan het in rekening brengen van o.a. aanmaningskosten, administratiekosten, beheerskosten enz.

Indien de debiteur handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf kan bij het aangaan van de overeenkomst afgeweken worden van de hiervoor genoemde incassokosten. Dit moet dan wel van te voren zijn overeengekomen bijvoorbeeld door de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden.

De rechter kan de, bij een procedure, in rekening gebrachte incassokosten niet meer matigen zoals tot op heden wel het geval was. De rechter kan deze incassokosten echter wel geheel afwijzen. Dit zou kunnen indien er in het incassotraject niet aan de volgende vereisten is voldaan:

-  De schuldenaar dient in verzuim te zijn (als de betalingstermijn is overschreden).
-  Er dient een aanmaning verzonden te zijn met een nieuwe betalingstermijn van tenminste
     14 dagen. Pas daarna mogen de incassokosten worden gevorderd.
-  In de aanmaning moet het bedrag dat, bij niet tijdige betaling aan incassokosten in
     rekening zal worden gebracht, expliciet vermeld te worden.
-  Indien u als schuldeiser niet BTW-plichtig bent moet u dit in de aanmaning aangeven en
     dat het bedrag aan incassokosten met de BTW zal worden verhoogd.
-  Indien u een vordering op een rechtspersoon heeft is het niet wettelijk verplicht een
     aanmaning te versturen maar dit wordt wel aangeraden.

Het vorenstaande houdt in dat u, als schuldeiser, kritisch moet kijken naar uw eigen facturerings- en aanmaningstraject. Uiteraard kunt u het verzenden van de aanmaning, alsmede het eventueel daarop van toepassing zijnde vervolgtraject, aan ons uit besteden.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden.