Wettelijke regeling betalingstermijnen m.i.v. 16-03-2013

betalingstermijn tussen bedrijven met ingang van 16 maart 2013 wettelijke vastgelegd.

Wat verandert er?

M.i.v. 16-03-2013 worden de betalingstermijnen bij overeenkomsten tussen bedrijven wettelijk vastgelegd.
Tot op heden was er alleen geregeld dat een betalingstermijn niet "onredelijk" mocht zijn.

In de nieuwe wet wordt geregeld dat facturen, waarbij geen betalingstermijn is afgesproken, uiterlijk 30 dagen
na ontvangst van de factuur betaald moeten worden.

Tussen partijen mag echter een langere betalingstermijn worden overeengekomen. Deze mag maximaal 60 dagen bedragen. Een nog langere betalingstermijn mag alleen dan overeengekomen worden als aangetoond kan worden dat dit voor geen van de betrokken partijen nadelig is.

Indien u zaken doet met de overheid dient de overheid de te betalen factuur uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen. Het is vrijwel niet mogelijk van deze termijn af te wijken.

Deze nieuwe regels gelden voor overeenkomsten die op of na 16-03-2013 worden gesloten.

Geen of te late betaling:

Indien uw factuur niet of te laat betaald wordt mag u incassokosten in rekening brengen.
Dit kunnen kosten zijn die u onderling bent overeengekomen conform de op uw levering van toepassing zijnde
Algemene Leverings Voorwaarden.  Indien u deze niet onderling bent overeengekomen gelden de incassokosten
zoals gesteld in het Besluit vergoeding buitengerechtelijke incassokosten.
Tevens mag de wettelijke rente dan in rekening gebracht worden vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur.

Deze kosten zijn direct verschuldigd vanaf de dag volgend op de dag waarop de uiterste betaaldatum is verstreken. Er hoeft dus geen aanmaning verzonden te worden.